• Gurluşyk liftlerinde gurluşyk liftleriniň roly

  Gurluşyk liftlerine adatça gurluşyk liftleri diýilýär, ýöne gurluşyk liftleri has giňişleýin kesgitlemäni öz içine alýar we gurluşyk platformalary hem gurluşyk lifti seriýasyna degişlidir.Simpleönekeý gurluşyk lifti awtoulagdan, hereketlendiriji mehanizmden, adaty bölümden, a ...
  Koprak oka
 • Mega kranlarynda iberiň

  Geçen ýyllarda dünýäde aşa agyr kranlary ulanmak seýrek ýerdi.Munuň sebäbi 1500 tonnadan ýokary lift talap edýän işleriň arasynda gaty azdy.Amerikan Kranlary we Ulag Magazineurnalynyň (ACT) fewral sanynda çap edilen bir hekaýa, bu ullakan maşynyň ulanylyşyna syn berýär ...
  Koprak oka
 • Täze tekiz diň diňi kran

  YUXINGAN tekiz ýokarky diň kranlaryny saýlamaga täze model goşdy.17,6 we 22 tonnalyk konfigurasiýadaky 470 EC-B, EC-B seriýasynyň ýokarky ujuna aňsat ýygnamak we daşamak üçin in engineeringenerçilik bilen birleşýär.Americaakynda “America Highways” web sahypasyndaky makalada ösen aýratynlyklary we kuwwaty gözden geçirilýär ...
  Koprak oka
 • Terex CTT 202-10 tekiz ýokarky diň krany bilen tanyşdyrýar

  Täze “Terex CTT 202-10”, býudjetden başlap ýerine ýetirişe çenli üç sany şassi görnüşinde, esasy opsiýalary 3,8m, 4,5 m we 6m.H20, TS21 we TS16 mastalary bilen bar bolan täze kranlar 1,6 m-den 2,1 metre çenli giňlikde bolup, müşderilere çykdajylaryň öwezini dolmak bilen komponent sanawlaryny dolandyrmaga mümkinçilik berýär ...
  Koprak oka
 • Minaranyň çäreleri nähili?

  Minaranyň çäreleri nähili?

  a.Minara kranyny gurnamak, minaranyň iň ýokary nokadynda ýeliň tizligi 8m / sb-den ýokary bolmadyk ýagdaýynda amala aşyrylmalydyr.c.Istokarlandyryş nokatlarynyň saýlanmagyna üns beriň we degişli uzynlykdaky we göteriji gurallary saýlaň ...
  Koprak oka
 • Zoomlion, müşderiler tarapyndan ýokary baha berlen energiýa tygşytlaýjy gurluşyk göterijileriniň täze neslini çykardy

  Zoomlion, müşderiler tarapyndan ýokary baha berlen energiýa tygşytlaýjy gurluşyk göterijileriniň täze neslini çykardy

  Zoomlion-yň täze nesli energiýa tygşytlaýjy gurluşyk lifti SC200 / 200EB (BWM-4S) (mundan beýläk BWM-4S diýlip atlandyrylýar) Hunanyň Çangde şäherinde çykdy we müşderilere üstünlikli gowşuryldy.BWM-4S, Zoomlion-yň 4.0 önümi ösdürmek strategiýasyny durmuşa geçirmek üçin ýene bir oýlap tapyjy işidir.Bir gezek ...
  Koprak oka
 • Minaranyň kranlary nähili ösýär?

  Minaranyň kranlary nähili ösýär?

  Minara kranlary gurluşyk meýdançasyna 10-12 sany traktor tirkeg enjamlarynda gelýär.Ekipa. Jib we tehnika bölümini ýygnamak üçin ykjam kran ulanýar we bu gorizontal agzalary iki mast bölüminden ybarat 40 fut (12 m) mastda ýerleşdirýär.Jübi krany soňra ters agramlary goşýar ...
  Koprak oka
 • Minaranyň krany näçe agram göterip biler?

  Minaranyň krany näçe agram göterip biler?

  Adaty diň kranynyň aşakdaky aýratynlyklary bar: Iň ýokary goldaw berilmeýän beýiklik - 265 fut (80 metr) Kran, binanyň kran töwereginde ýokary galmagy bilen binanyň daşy bilen baglanyşykly bolsa, umumy beýikligi 265 futdan ýokary bolup biler.Iň köp ýetmek - 230 fut (70 metr) Iň ýokary l ...
  Koprak oka
 • SC200 / 200 seriýaly gurluşyk göterijisini gurmak we işe girizmek

  SC200 / 200 seriýaly gurluşyk göterijisini gurmak we işe girizmek

  Gurluşyk göterijisiniň esasy korpusy ýerleşenden soň, ýol görkeziji demir ýol çarçuwasynyň beýikligi 6 metre çenli oturdylýar we güýç bilen synag synaglary geçirilmeli.Ilki bilen, gurluşyk meýdançasynyň elektrik üpjünçiliginiň ýeterlikdigini, syzmakdan goraýan wyklýuçateliň ...
  Koprak oka