SC umumy üç sürüjilik gurluşyk lifti seriýasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Haryt maglumatlary

Göni başlamak we tormozlamak, ygtybarly we ygtybarly, uýgunlaşmakda güýçli

Gurluşy ýönekeý, amaly, ulanmak aňsat, çydamly, arzan

Bejerişde amatly

2 toplum ýa-da 3 sany geçiriji enjam

modeli esasy parametrleri Garaşsyz beýiklik / gol uzynlygy

(m)

Esasy agza / standart bölümiň ululygy

(m)

SC200 / 200Gurluşyklift

60m / goşa disk / ýygylygy öwürmek 0.65xO.65x1.508

Asma kapasanyň ululygy1.5x2.4x3.0m

60m / Üç sürüji 0.65x0.65x1.508

Asma kapasanyň ululygy.5x2.4x3.0m

60m /Üç sürüji/ ýygylygy öwürmek 0.65x0.65x1.508

Asma kapasanyň ululygy l.5x2.4x3.0m

0m / goşa disk / ýygylygy öwürmek 0.65x0.65x1.508

Asma kapasanyň ululygy l.5x2.4x3.0m

0m / Üç sürüji 0.65x0.65x1.508

Asma kapasanyň ululygy l.5x2.4x3.0m

0m / Üç sürüji / ýygylygy öwürmek 0.65x0.65x1.508

Asma kapasanyň ululygy1.5x2.4x3.0m

SC seriýaly gurluşyk liftiYXG marka dişli we raf bilen dolandyrylýar.lt ösen tehnologiýany kabul edýärÖýde we daşary ýurtda. Birnäçe ýyllap öz-özüňi siňdirmek we täzelik etmekden soň dizaýn täze, gurluşy ýerlikli, amaly amatly, gurnamak we sökmek amatly, daşky görnüşi owadan we iş ygtybarly we ygtybarly. Adaty bölüm spesifikasiýalary 650 x 650 x 1508 we 800 x 800 x 1508.Enjam gurluşyk işgärleri we 60 metrden gowrak beýikligi bolan köprüleri, bacalary, binalary we beýleki beýik binalary maddy daşamak üçin amatlydyr, şeýle hem ammar, duralga we beýleki ýerlerde dik transport hökmünde ulanylyp bilner. Kompaniýa iň soňky mikro dolandyryş awtomatiki tekizleýiş enjamy, pol simsiz peýjer, artykmaç ses duýduryşy (ulanyjylaryň saýlamagy üçin).Enjamyň doly funksiýalary bar.Üç funksiýany ýeke özi ýa-da isleg boýunça birleşdirip bolýar.t awtomatiki işlemegi amala aşyrmak üçin şol bir kompýuter anakartyna birleşdirilip bilner.

SC gurluşyk lifti seriýaly tehniki parametrler tablisasy

Esasy parametrler / model Nusga

Bahalandyrylan ýük göterijiligi

kg)

gurnama beýikligi

(m)

Göterilen tizlik

(m / min)

Motor güýji

(kw)

SC200 / 200 Üç sürüji

2x2000kg

50/450

0-33m / min

2x15kw
SC200 / 200 Quygylygy öwürmek goşa disk

2x2000kg

50/451

0-33m / min 3x11kw
SC200 / 200 Quygylygy öwürmek üç sürüjisi

2x2000kg

50/452

33m / min

3x11kw

Bellik:

The Asylýan kapasanyň içki ululygynyň standart spesifikasiýasy 3,2x1.5x2.5m, spesifikasiýalary hem bar: 2.5x1.3x2.5m;3x1.3x2.5m;3.6x1.5x2.5m;

3.8x1.5x2.5m;4.0x1.5x2.5m;4.2x1.5x2.5m, kapasanyň ululygy müşderiniň isleglerine görä ýasalyp bilner.

Bahalandyrylan ýük göterijiligi, göteriş tizligi we beýleki parametrler müşderiniň talaplaryna laýyklykda edilip bilner.

Standard Adaty bölümiň umumy spesifikasiýasy 650x650x1508mm, bu hem müşderiniň isleglerine görä edilip bilner.

Motor Motor we reduktor üçin ýörite getirilen önümler müşderiniň isleglerine görä saýlanyp bilner.

Wall Diwar görnüşi, 150 metrden az ýa-da deň bolan liftleri oturtmak üçin amatlydyr

Installation Gurluşyň beýikligi 200 metrden ýokary bolsa, agyr göteriji göteriji ulanmak maslahat berilmeýär.

asdasd


  • Öňki:
  • Indiki: